1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego anwa-tech.com.pl (dalej także: Serwis), w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

2. Serwis anwa-tech.com.pl prezentuje ofertę firmy Anwa-Tech Sp. z o.o.

3. Serwis anwa-tech.com.pl jest udostępniany przez firmę Anwa-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ulicy 3-go Maja 89, 05-751 Sulejowk, NIP: 8222161742.

4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym regulamin . Polityka Prywatności jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym polityka

5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa nowsza niż IE7, zainstalowany program Flash player.

6. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Twórców Serwisu. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

7. O ile wyraźnie inaczej nie zastrzeżono, wszelkie prawa do Serwisu anwa-tech.com.pl oraz jego wszystkich elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) należą do Twórców Serwisu i są prawnie chronione (m.in. przez przepisy prawa autorskiego). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu i jego poszczególnych elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub pisemna zgoda Twórców Serwisu.

8. Twórcy Serwisu nie gwarantują Użytkownikom nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu. W przypadku przerw lub zakłóceń dostępności Serwisu Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń wobec Twórców Serwisu. Twórcy Serwisu nie ponoszą także odpowiedzialności za utratę Opinii Użytkowników spowodowanych awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Twórców Serwisu, a także ich usunięciem z Serwisu.

9. Informacje zawarte w ofertach i cennikach publikowanych w Serwisie mają charakter orientacyjny. W przypadku ich niezgodności z rzeczywistością okoliczność ta nie może stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Twórców Serwisu. W celu sprawdzenia czy prezentowane informacje są aktualne, w szczególności w przypadku zamiaru skorzystania z oferty publikowanej w Serwisie, należy skontaktować się bezpośrednio z Twórcami Serwisu poprzez formularz kontaktowy. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu Serwisu, w tym niezgodności publikowanych ze stanem rzeczywistym.

10. Użytkownik Serwisu powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej kontakt . Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Serwis poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu początkowego. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, o ile Serwis uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencję związaną z korzystaniem ze Serwisu oraz reklamacjami Serwis kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z korzystania z Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12. Twórcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania.

Szukasz serwisu ogumienia / Szukasz dobrego mechanika ? REZERWUJ TERMIN